1. ОБХВАТ

Целта на настоящата Политика за поверителност е да предостави на нашите потребители в качеството им на субекти на данни („Потребители“) необходимата информация относно обработването на техните лични данни, което „Сона Хоум“ ЕООД („Сона Хоум“, „Ние“) осъществяваме чрез настоящата интернет („Платформата“).

Приемаме, че ако използвате Платформата, Потребителите са се запознали със съдържанието на настоящата Политика за поверителност. Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме нейното съдържание, актуалната версия на което е винаги налично на Платформата.

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящата Политика за поверителност, следните термини са употребени със следните значения:

 1. Платформа: сайт, достъпен на следния домейн: www.sona.bg;
 2. Субект на данни: всяко физическо лице, което е идентифицирано или пряко или непряко идентифицируемо въз основа на неговите лични данни;
 3. Лични данни: всяка информация, свързана с определен Субект на данни.
 4. Администратор: определя целите и средствата за обработването на лични данни на Субектите на данни и/или целите и средствата за това обработване са нормативно определени и вменени;
 5. Обработване: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, изтегляне, консултиране, употреба, разкриване чрез пренасяне, разпространение или друг начин за осъществяване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни;
 6. Съгласие: всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на Субекта на данни, чрез изявление или ясно утвърждаващо действие, което изразява съгласието му за обработването на личните му данни изобщо или само за конкретни операции;
 7. Приложимо законодателство: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година и приложимото българско законодателство в областта на защитата на личните данни, както и всички нормативни актове, от които произтичат задължения за съхраняване или обработване на лични данни.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Наименование: „Сона Хоум“ ЕООД

ЕИК: 206789832

Седалище: гр. София, ул. Коста Лулчев № 58А

Телефонен номер: 0800 900 25

Работно време: 09:00-18:00

Електронна поща: info@arcoreal.bg

IV . Лични данни

Сона Хоум обработваме лични данни, за да отговорим на запитванията постъпили чрез Платформата.

Сона Хоум обработваме:

 • Имена;
 • Адрес на електронна поща;
 • Телефонни номера,
 1. V. Маркетинг и реклама

Сона Хоум обработваме лични данни, за да изпращаме на Потребителите, известия относно текущи проекти и услуги, налични на Платформата.

В тази връзка Сона Хоум обработваме:

 • Адрес на електронна поща;

за целите на директния маркетинг и реклама на основание изрично дадено съгласие на Потребителя за получаване на тази комуникация. Потребителите могат да оттеглят съгласието си по всяко време, като това не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 1. Администриране на Платформата

Сона Хоум използва бисквитки и инструменти за администриране на Платформата, за анализ на нейната функционалност и употреба, както и за привеждане на съдържанието ѝ в съответствие с предпочитанията на Потребителите. Когато това обработване не е съществено за правилното функциониране на Платформата и/или не се основава на законните интереси на Сона Хоум, Платформата съхранява и/или проследява „бисквитки“ след получаване съгласието на Потребителя.

В обхвата на някои от използваните бисквитки и инструменти попадат всички посетители на Платформата, независимо дали същите са регистрирани или не.

 1. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Съхраняваме личните данни само докато същите са необходими за осъществяване на целите, за които тези лични данни са събрани и в съответствие с приложимото законодателство, включително, но не само в областта на защита на потребителите, електронните съобщения, данъчното и счетоводното законодателство. Сроковете за съхраняване на различните типове лични данни с в зависимост от целта на тяхната обработка

 

VII. ОБМЕН И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Сона Хоум гарантираме поверителността на обработваните лични данни и спазването на всички правни разпоредби относно техния обмен и разкриване. Обмен на лични данни може да възникне само при основателна причина за това и спазване на всички разпоредби на приложимото законодателство по отношение на обмена на данни.

 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери като брокерски и правни услуги, банково кредитиране и други.
 • централни и местни органи и други публични органи за предотвратяване и разкриване на престъпления, и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация от Сона Хоум;

VIII. ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В целия период, през който Сона Хоум в качеството си на администратор притежава или обработва лични данни, Потребителите имат следните права:

 1. Право на информация:да бъдат уведомени за събирането и използването на личните им данни, каквато е и целта на настоящата Политика за поверителност.
 2. Право на достъп:да изискат безплатно информация дали свързани с тях лични данни се обработват, включително, но не само информация относно обработващи страни, категориите данни, произход, цел, правно основание и срок на обработка.
 3. Право на коригиране: да поискат коригиране на непълни, неточни, неуместни или остарели данни.
 4. Право на изтриване: да изискат техните данни да бъдат изтрити, ако:

4.1 са обработвани неправомерно;

4.2. са вече ненужни с оглед целите на обработването им;

4.3. е оттеглено съгласието, в случай че то е послужило като основание за обработването и липсва друго правно основание за обработване;

4.4. ако, въз основа на неговата конкретна ситуация, Потребителят възрази срещу обработването на личните му данни, извършвано за целите на легитимните интереси на Сона Хоум и не съществуват законни основания за обработването, които да имат преимущество в полза на обработването;

4.5 ако законоустановеният срок на запазване на лични данни според съответното законодателство е изтекъл;

4.6 ако има указание за заличаването на лични данни от съд или компетентен надзорен орган.

4.7. Платформата позволява на всеки Потребител автоматично чрез своя профил (в раздел „Настройки“) да изтрие своя профил от базите данни на Сона Хоум.

 1. Право на ограничаване: да поискат ограничаване на личните данни ако:

5.1. Потребителят оспорва точността на личните данни – за срок, който позволява на Сона Хоум да провери точността на тези данни;

5.2. обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити;

5.3. Сона Хоум не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

5.4. Потребителят е възразил срещу обработването на личните му данни с цел директен маркетинг;

5.5. при проверка дали легитимните интереси на Сона Хоум имат преимущество пред интересите на Потребителя.

 1. Право на възражение:да възразят на основания, свързани с конкретната им ситуация, срещу обработването на лични данни:

6.1. извършвано за целите на легитимните интереси на Сона Хоум.

6.2. срещу обработване за целите на директен маркетинг.

 1. Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения, включително профилиране: да възразят срещу решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за тях или ги засяга съществено по подобен начин.
 2. Право на преносимост на данните: да поискат да им предоставим личните данни, които съхраняваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, при условие че същите се обработват въз основа на тяхно съгласие или договор и обработването се извършва автоматизирано.
 3. Право на оттегляне на съгласие за обработване: да оттеглят съгласието си, когато такова е предоставено за обработването на лични данни, по всяко време, без дължими такси, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
 4. Право на защита: да потърсят защита като:

10.1. подадат жалба до Комисията за защита на личните данни;

10.2. образуват дело пред компетентния съд.

 1. ИСКАНИЯ

За да получават повече информация относно защитата на личните им данни, Потребителите могат да се свържат с Сона Хоум на следната електронна поща: info@arcoreal.bg

За да упражняват правата си Потребителите могат да изпратят подписано искане на хартия по пощата на адрес: ул. „Коста Лулчев” 58А или да отправят искането си и по електронен път на info@arcoreal.bg като документът следва да е надлежно електронно подписан по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Можем да се свържем и/или поискаме допълнителна информация, ако е необходима за удостоверяване на самоличността на искателя.